Algemene Voorwaarden2021-09-07T11:10:01+01:00

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Machtiging inkoop energie

Als klant van Maximaal Advies kopen wij energie voor je in. Hierbij worden op voorhand de betreffende tarieven schriftelijk gecommuniceerd. Na akkoord vanuit de klant wordt het contract bij een leverancier ondergebracht, voor de afgesproken periode. Daarmee gaat zij tevens akkoord met algemene voorwaarden van de betreffende leverancier. Maximaal Advies vraagt informatie namens de klant op bij de energieleverancier(s), CAR (Centraal Aansluit Register), netbeheerder en meetbedrijf. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het verzamelen van deze gegevens.

Aanleveren informatie

Tijdens een kosteloos en vrijblijvend gesprek brengen wij de huidige situatie van de klant in kaart en verzamelen wij de benodigde gegevens voor het opstellen van een passend contract. Hiervoor zijn wij echter wel mede afhankelijk van de door klant geleverde informatie. De klant blijft daarom te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze informatie, waaronder het betreffende leveringsadres, de daarbij behorende EAN-code en de einddata van contracten bij leveranciers en eventuele derden. Het is voor Maximaal Advies niet mogelijk om contractdata en looptijden in te zien.

Klantgegevens

De klant machtigt Maximaal Advies om, gedurende de looptijd van de leveringsovereenkomst, gegevens te bekijken of te ontvangen van de energieleverancier. Gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aansluitingengegevens, meetgegevens, facturatiegegevens, contactgegevens, bankgegevens en e-mailcommunicatie. Tevens machtigt de klant Maximaal Advies, gedurende de looptijd van de leveringsovereenkomst, de klant zijn/haar contactgegevens te bekijken en te wijzigen.

Opzeggen contracten

De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van contract(en) bij de leveranciers en eventuele derden.

Tarieven

Alle aangeboden energietarieven zijn exclusief energiebelasting, BTW en de kosten van de netbeheerder. De afgesproken tarieven gelden voor de gehele contractperiode. Hierdoor is de klant ervan verzekerd dat er tussentijds geen prijswijzigingen zullen plaatsvinden op leveringsniveau. Bij significante ontwikkelingen op de energiemarkt zullen wij de klant benaderen en de mogelijkheden tot verlengen van het contract bespreken.

Terug levertarief

Bij wijzigingen van wetgeving op het gebied van terug levering behoudt Maximaal Advies zich het recht voor om het terug levertarief te (her)formuleren.

Totstandkoming leveringsovereenkomst

Om optimaal gebruik te maken van de marktomstandigheden kan energie op verschillende momenten worden ingekocht. Maximaal Advies garandeert dat voor de ingangsdatum van een eventuele overeenkomst het daaropvolgende kalenderjaar is vastgelegd. De inkoop van de energie van de volledige looptijd zal uiterlijk drie maanden na ondertekening overeenkomst worden ingekocht bij de betreffende leverancier. Wanneer het vastgelegde tarief (voor een deel van de looptijd) niet haalbaar blijkt, zal Maximaal Advies binnen drie maanden contact met de klant opnemen. Middels onze overeenkomsten maakt de klant onderdeel uit van een collectief. Hiermee zijn de grootzakelijke voorwaarden van de betreffende leverancier van toepassing. Deze machtiging is na ondertekening onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Wanneer de klant voortijdig het contract beëindigt is de klant zowel de leverancier als Maximaal Advies een boete verschuldigd. De hoogte van deze boete zal bepaald worden op basis van de marktomstandigheden en omvat tenminste de vastrechtkosten voor de periode waarin er niet geleverd kan worden.

Vastrecht

Het genoemde vastrechtcomponent voor zowel elektriciteit als gas, zal in rekening worden gebracht op de elektriciteitsfactuur. In het geval dat er enkel een gasaansluiting gecontracteerd wordt, zal het vastrechtbedrag aan de gasfactuur worden gekoppeld. Het vastrecht wordt gedeeltelijk uitgekeerd aan Maximaal Advies (en eventuele partners) als zijnde bemiddelingsfee.

Automatische incasso

De klant kan zowel via automatische incasso als handmatig betalen. Gezien enkele wetswijzigingen is het tegenwoordig noodzakelijk om naast het invullen van de IBAN ook een SEPA formulier in te vullen bij automatische incasso. Deze wordt toegezonden door de leverancier na ontvangst van een ondertekende machtiging. Na retourneren van het SEPA formulier zal de automatische incasso geactiveerd worden.

groene energie

“Wij willen bijdragen aan een betere wereld voor vandaag en de volgende generaties.”

Maximaal Advies wil graag bijdragen aan een betere wereld voor vandaag en de volgende generaties. Hierin hebben wij onszelf enkele doelstellingen opgelegd. Eén daarvan is het meewerken aan een betere leefomgeving. Wij stimuleren onze zakelijke klanten in het afnemen van duurzame energie.

Voor meer informatie en de voorwaarden kun je altijd contact met ons opnemen.

stel je vraag
Bel direct